Řešení pro podporu
řízení kvality
ISO, GMP, ...

Dostupnost dokumentů řízení kvality

Společnosti řídící se systémem kvality potřebují zajistit dostupnost aktuálních verzí předpisů, směrnic a formulářů. IS ALeX vám umožní spravovat tyto dokumenty elektronicky a zajistit tak online dostupnost potřebných dokumentů na každém pracovišti.

Uložením vašich vnitrofiremních směrnic v IS ALeX zabezpečíte jejich snadnou dostupnost na každém pracovišti. Systém uchovává i historii verzí každého dokumentu a umí upozorňovat na blížící se vypršení platnosti předpisů. Pro přípravu revizí dokumentů můžete využít schvalovací proces.

Dostupnost dokumentů

Přehledný a jednoduchý přístup k aktuálním verzím směrnic systému kvality je základním požadavkem při pravidelných auditech systému kvality. Elektronický přístup k aktuálním verzím dokumentů se v mnoha případech ukazuje jako pružnější než řízená distribuce papírových kopií podle rozdělovníku a bývá při auditu oceňován.

Sledování termínů

IS ALeX může sledovat termíny vypršení předpisů a směrnic a upozorňovat emailem zodpovědné pracovníky na dokumenty, které je potřeba v blízké době revidovat či přepracovat. Při vytvoření nové revize dokumentu může systém zaslat email osobám, jejichž činnosti se dokument týká.

Workflow pro nové verze

Podle potřeb vaší společnosti vám pomůžeme v systému nastavit procesy pro revidování směrnic. Vytvoření nové verze směrnice můžete podřídit víceúrovňovému schvalovacímu procesu, při kterém je draft nové verze přístupný pouze autorovi, oponentům a schvalovatelům. Po úspěšném schválení je nová verze dokumentu označena jako platná a zpřístupněna zaměstnancům společnosti.

Systém může podle požadavků zákazníka barevně odlišit platné a neplatné verze dokumentů.